Hjelpetiltak

Stendi Barnevern tilbyr en rekke hjelpetiltak for familier, barn og unge i alle regioner. Les mer om hva vi kan tilby, og ta gjerne kontakt for mer informasjon.

En ung jente sitter foran daten og smiler, hun får oppfølging av Stendi Barnevern.

Endringsarbeid i hjemmet

Stendi tilbyr Foreldreveiledning (PMTO), Oppfølging av barn/unge som bor hjemme og Miljøterapi i hjemmet i alle regioner. 

Foreldreveiledning (PMTO)

Vår metode innen familieterapi er basert blant annet på foreldreopplæring etter Parent Management Training. Foreldretrening er et behandlingstilbud for familier som har barn med atferdsproblemer.

Behandlingstilbudet tar sikte på å redusere aggressiv oppførsel og fremme en positiv utvikling hos barnet. I forhold til noen av de eldre barna kan trening av foreldrene være et alternativ til forskjellige former for behandling utenfor hjemmet, for eksempel plassering i institusjon.

Les også: Musikkterapi hos Stendi

Oppfølging av barn/unge som bor hjemme

Stendi Barnevern har fleksible tiltak for målrettet og metodisk arbeid med barn og ungdom som bor hjemme, samt deres familier.

Tiltakene er basert på frivillighet og er hjemlet i barnevernlovens § 4-4 2. ledd og kan supplere kommunens egne tiltak. 

Arbeidet er hjemmebasert, det er fleksibelt og tidsavgrenset, og er rettet mot barn og ungdom som har problemer knyttet til utagering, rus og kriminalitet. Noen ganger kan tiltakene kombineres med overnatting over kortere tid.

Tiltakene vil være individuelle prosjekter rundt hver enkelt og tilpasset deres behov, interesser og forutsetninger. Arbeidet skjer ut fra en plan som vi utarbeider i samarbeid med den unge, og i tett dialog med barneverntjenesten.

Avlastning

  • Avlastning med aktiviteter
  • Besøkshjem

Oppfølging på hybel

Gjennom Stendi Ettervern tilbyr vi oppfølging og selvstendighetstrening for ungdom som etableres i egen hybel eller leilighet. Vi hjelper ungdommen med egen utvikling gjennom systematisk veiledning og praktisk oppfølging.

Vi har lang erfaring med å gi ungdom praktiske råd i hverdagen, hjelp med økonomistyring, hjelp til å finne og opprettholde dagtilbud, og veilede i forhold til kosthold, ivaretakelse av egen helse og hygiene, og utvikling av sosial kompetanse.

Arbeidet baserer seg på individuell tilrettelegging i forhold til ungdommens ønsker og forutsetninger, og i samarbeid med barneverntjenesten og eventuelt foresatte.

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Vi har som mål at:

  • Ungdommen utvikler sin kompetanse og får styrket selvbilde og selvfølelse
  • Ungdommen blir i stand til å mestre det å bo alene
  • Ungdommen og ungdommens familie blir bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer

Tilsyn

Stendi Barnevern tilbyr Tilsyn i fosterhjem, Tilsyn i hjemmet og Tilsyn under samvær i alle regioner.

Tilsynsfører i fosterhjem

Tilsyn utføres av egnede tilsynsførere, som har erfaring fra arbeid med barn og unge. Dette fordi tilsynsfører skal kunne opparbeide et tillitsforhold til barnet samtidig som oppdraget om å føre kontroll blir utført. Tilsynsfører skal gi en begrunnet vurdering hvorvidt barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.

Les mer om Stendi Fosterhjem 

Tilsynsbesøk planlegges på forhånd og legges til rette ut fra barnets alder og modenhet. Vanligvis gjennomføres det fire tilsyn i året. Tilsynsfører informerer barnet om sin funksjon og oppgaver, og at det blir skrevet rapport. Rapport blir skrevet etter hvert besøk og sendt til barneverntjenesten. (Ved behov kan vi bestille tolk.)

Tilsyn i hjemmet

Tilsynet utføres av en eller to fagpersoner, avhengig av om det er et frivillig hjelpetiltak og ulike risikofaktorer. Det vil være de samme personene som utfører tilsyn gjennom hele oppdragsperioden. Vi legger vekt på å være tydelige på vår rolle og å gi barn og foreldre en opplevelse av trygghet.

Vi legger vekt på å få et tydelig mandat fra oppdragsgiver, dette vil være med å sikre at tilsynsfører skriver gode rapporter. Rapporteringsfrekvens avtales i samråd med oppdragsgiver.

Tilsynsfører kan ha en observerende eller veiledende rolle. Tilsyn i hjemmet tilbys på dag og kveldstid, også i helger. Ved behov kan vi bestille tolk.

Les også: Meningsfylt hverdag med arbeid og aktivitet

Tilsyn under samvær

Tilsynet foregår i egnede hjemmekoselige lokaler som er utstyrt med leker og spill for ulike aldersgrupper. Barna og foreldrene vil ha faste tilsynsførere som møter dem hver gang de skal ha samvær. Vi legger vekt på å være tydelige på vår rolle og å gi barn og foreldre en opplevelse av trygghet.

Tilsynet utføres av en fagperson i henhold til bestilling fra oppdragsgiver. En detaljert bestilling er med på å sikre at tilsynsfører skriver gode rapporter. Rapporteringsfrekvens avtales i samråd med oppdragsgiver.

Tilsynsfører kan etter mandat ha enten en observerende eller en veiledende rolle. Veiledning av foreldre kan også tilbys i for/etterkant av samvær. Tilsyn under samvær tilbys både på dag og kveldstid, også i helger.