– Behov for private innen eldreomsorg også i fremtiden

23.08.21: Årene fremover vil preges stadig mer av at vi blir flere eldre, og vil det være fornuftig å forkaste 20 års erfaring fra private aktører? Områdedirektør i Stendi Senior Cathrine Rugås diskuterte temaet under Arendalsuka med Høyres Torill Eidsheim.

Private aktører er anerkjente som viktige bidragsytere til stat og kommune innen en rekke områder både med ressurser, kompetanse og innovasjon. Men innenfor eldreomsorgen er det private bidraget gjenstand for kraftig debatt. Og hvorfor er det slik? spurte markedssjef i Stendi, Sigrun Therese Rønbeck, som var ordstyrer. 

– Noe av årsaken er fokuset på lønnsforskjeller mellom offentlig og privat, det ser vi i Oslo, der det er virksomheter som nå rekommunaliseres. Men det er en lite nyansert debatt. Dersom det er store lønnsforskjeller mellom offentlige og private driftere, så er jo det også noe kommunene kan regulere i anbudskonkurransene. Det er synd at det blir det eneste fokuset, når det er så mye bra som gjøres blant private, sa Cathrine.

Hun understreket også at det kan være belastende å lese negative oppslag om egen arbeidsplass eller egen bransje, når Stendi for eksempel har jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser som gir et annet og langt mer positivt bilde. 

– Verken jeg eller våre ansatte kjenner oss igjen i det bildet som tegnes. Jeg har selv personlig valgt å jobbe i det private fordi det er gode utviklingsmuligheter, korte beslutningsveier. Og for at vi ønsker å konkurrere om å levere den beste omsorgen, sa Cathrine. 

Torill Eidsheim mente noe av årsaken ligger i at akkurat eldreomsorgen handler om sårbare mennesker. Hun la til at Høyre er opptatt av innholdet i tjenestetilbudet og at tjenestemottakerne har valgmuligheter, men at det ikke er like enkelt å få til overalt.  

Flere kan bidra

– Det offentlige systemet er og skal være det bærende innen eldreomsorgen, sikre at basistilbudet alltid er der, det tror jeg vi alle er enige om. Så bør flere kunne bidra innenfor tjeneste-systemet, som ved fritt brukervalg. Det er klart noen utfordringer som kan oppstå med fritt brukervalg også – for eksempel i små kommuner kan et mangfold av tjenesteleverandører bli for krevende å følge opp, sa hun.

Sigrun trakk frem at private har utviklet mye innovasjon som det offentlige har lært av, og lærer av. 

Private tjenesteleverandører har bidratt med viktig innovasjon

Cathrine understreket at private har bidratt med mye viktig innovasjon de siste 20 årene, ikke bare Stendi, men også andre aktører. Hun forklarte at private har ledet an i å jobbe for å få institusjonspreget ned, og ansatt egne kulturledere. 

– Jeg tror det er viktig å skryte av det dere får til gjennom private initiativ. Skryt gjerne også av andre når de gjør noe bra – også kommuner som tar gode valg av løsninger og er langt fremme i å gi innbyggerne sine gode tjenester. Vi trenger innovasjonsspredning i rask takt for å løse fremtidens eldreomsorg. Alle bør skryte mer for å lære mer, av hverandre, sa Torill. 

Cathrine trakk frem at man burde klare å dele kunnskap bedre, slik at ulike aktører kan dele «best practice» systematisk mellom hverandre.  

Det bør gjøres flere målinger av kvalitet hos offentlige og private

– Og så synes jeg det det er synd at det gjøres såpass lite målinger. Da vet man lite om hva eller hvem som er bedre, både i det offentlige og det private. Selv gjør vi mange målinger, som medarbeider- og brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser, vi blir kontrollert gjennom internkontroller og egenkontroller, eksterne tilsyn og revisjoner, og er ISO-sertifisert. Men vi skulle gjerne blitt sammenliknet mer med andre, sa Cathrine. 

Sigrun utfordret deretter Cathrine og Torill på hvordan vi kan få vridd debatten til å bli mer konstruktiv og handle om de store utfordringene vi har innen eldreomsorgen i årene som kommer.

Ønsker en mer konstruktiv debatt om fremtidens eldreomsorg

– Jeg håper vi vil se at debatten handler mer om brukerne. Fremover har vi et dobbelt problem, vi får både flere eldre, og de eldre vil ha økende forventninger til hvilke tjenester som skal leveres, sa Torill. 

– Jeg håper vi kan snakke mer om hvordan de eldre skal få det og hvordan vi skal jobbe for å gi dem best mulige tjenester. Da tror jeg alle må få bidra, sa Cathrine. 

– Jeg håper også vi kan snakke mer om hva vi gjør med sykepleiermangelen. Vi mangler 7000 sykepleiere allerede, kravene for å komme innpå studiet går stadig opp. Hvordan løser vi dette i fremtiden? Hvordan beholder vi de vi har, hvordan utdanner vi nok nye?

Avslutningsvis spurte Sigrun om hvilken rolle private ville ha i fremtiden

– På lang sikt tror jeg private kommer til å ha en rolle helt sikkert – Norges velferdssamfunn består ikke uten. Men på kort har vi en debatt som skaper usikkerhet. Jeg håper at ikke denne uforutsigbarheten gjør at man nå mister viktig privat kompetanse og investeringsvilje, sa Torill. 

– Jeg tror absolutt private kommer til å ha en rolle på en eller annen måte i fremtiden, men omfanget og på hvilke områder er jo usikkert, istemte Cathrine.