Stendis kommentar til dommen fra Borgarting lagmannsrett

29.06.2021: Stendi har i dag mottatt dommen fra Borgarting lagmannsrett i ankesaken der Aleris Ungplan & BOI AS var saksøkt med krav om at ankepartene skulle omklassifiseres til arbeidstakere samt krav om etterbetaling.

«Vi tar til etterretning at Borgarting lagmannsrett er kommet til en helt annen konklusjon enn Oslo tingrett. Vi registrerer også at et mindretall i lagmannsretten i hovedsak slutter seg til vurderingene fra tingretten. Avgjørelsen fra lagmannsretten avviker vesentlig fra tingrettens vurdering og vi skal derfor bruke god tid på å lese dommen nøye og vurdere å anke», sier advokat Eirik Edvardsen i SANDS på vegne av Stendi.

Vi har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.