-Fosterhjem kan spille en viktig rolle i å forebygge seksuelle overgrep

20.08.2021: Onsdag 18. august inviterte Stendi til en tverrfaglig samtale under Arendalsuka om det vanskelige, men viktige temaet: Barn som begår overgrep mot andre barn.

Leder i Stendi Familiehjem, område Øst, Arne Mork, var ordstyrer. 

– Vi startet arbeidet med å opparbeide oss kompetanse innen skadelig seksuell atferd ettersom vi så at stadig flere av barna Stendi får forespørsel fra det offentlige om å gi et fosterhjemstilbud til, har slik problematikk, forklarte administrerende direktør i Stendi Ingvild Kristiansen. 

– Målet med arbeidet er å styrke den forebyggende innsatsen slik at barn og unge med SSA-atferd kan få bedre hjelp, fortsatte Ingvild. 

Bred fagkompetanse

Det ble vist en kortversjon av fagfilmen «Det utenkelige», som Stendi lanserte i mai 2021, før det var klart for paneldebatt. I fagpanelet satt Eva Mørch, – Psykologspesialist ved Ressursenhet V27 ved Betanien Sykehus i Bergen, Anders Lindskog – Psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi ved Villa Frisk i Fredrikstad, Thomas Winther – Familieterapeut og sexolog ved Curasenteret i Sarpsborg, samt Tone Benedikte Hunskaar – Leder Stendi Familiehjem, område Sør.

Kan fosterhjem forebygge seksuelle overgrep?

Arne Mork stilte alle i fagpanelet det samme spørsmålet: Kan fosterhjem med den rette spisskompetansen bidra til å forebygge seksuelle overgrep mot barn?

Eva Mørch innledet med å si at det var et stort spørsmål, som også legger mye ansvar over på fosterhjemmene. 

– Men vi tenker at fosterfamilier, på samme måte som andre omsorgsgivere, kan utgjøre en stor forskjell. 

Hun understreket også at samarbeidet mellom alle instansene som tar del i det å hjelpe disse barna og disse ungdommene, på hver sin måte, spiller en viktig rolle.

Thomas Winther fokuserte på de relasjonelle båndene som kan skapes, når det er en god match mellom barnets behov og fosterhjemmets kompetanse:

– Fosterhjemmene kan skape trygge, forutsigbare rammer. Og det å gi et barn muligheten til å få oppleve normale familierelasjoner, kan bidra i seg selv. Så det å sette fosterhjemmene i stand til å ta dem imot, til å romme barnas atferd og seksualitet, er viktig.

Det beste miljøet for å skape en forandring

Anders Lindskog mener fosterhjem er den beste omsorgsbasen et barn kan ha, etter kjernefamilien.

– Om et barn har behov for en fosterhjemsplassering, så er dette det beste miljøet for å kunne skape en forandring. Og om fosterhjemmene da har fått kunnskap og kompetanse på skadelig seksuell atferd, så mener jeg dette er det beste alternativet vi har per dag dato, for å forhindre nye overgrep. 

Vår egen Tone Benedikte Hunskaar, som er en av initiavtakerne til kursprogrammet Stendi har utviklet, svarte:

– Jeg vil friste meg til å gi et enkelt svar på et stort og komplekst spørsmål: Ja, jeg tror at fosterhjem kan bidra til å forhindre seksuelle overgrep. Og jeg ser jo de positive forskjellene disse fosterhjemmene utgjør, hver eneste dag, i mitt arbeid med disse familiene. Og hvor stor betydning den kompetansen og erfaringen de har opparbeidet seg har, i møte med disse barna.

Videre fulgte en engasjert samtale med gode, faglige spørsmål som ga tverrfaglig innsikt i SSA-tematikken.

Det kom avslutningsvis spørsmål om hvor man kan se filmen «Det utenkelige» i sin helhet. Filmen ligger gratis tilgjengelig på Stendis nettsider, registrer deg så får du tilsendt link til filmen: 

https://stendi.no/fosterhjem/det-utenkelige

Bakgrunnen for filmen

Flere av barna Stendi får forespørsel fra det offentlige om å gi et fosterhjemstilbud til, har en problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA). Tidligere ønsket nesten ingen av våre fosterhjem å ta imot barn og unge som hadde begått grenseoverskridende seksuelle handlinger mot andre barn. Vi så at vi ikke hadde kompetansen å tilby våre oppdragsgivere, og vi visste heller ikke nok selv.

Vi etablerte derfor flere kursrekker om temaet for våre familie- og beredskapshjem for å øke kunnskapen om hvordan man best møter disse barna. Før hjemmene begynte på kurset, takket de fleste nei til å ta imot barn med slik atferd. Men etter endt kurs svarte samtlige ja. Vi har siden drevet opplæring og veiledning av familiene som har tatt imot disse barna. Vi har også tilbudt veiledning til skolene og eventuelle besøkshjem. Hele veien har vi jobbet tett med relevante fagmiljøer innen problematisk eller skadelig seksuell atferd hos barn og unge.

Erfaringen vår er at mer kunnskap gir disse barna bedre hjelp. Underveis i arbeidet kom derfor ideen om å samle fagfolk med ulike innfallsvinkler til temaet i en fagfilm, slik at vi kan dele vår erfaring og kunnskap med flere.

Målet med filmen er ikke å gi noen fasit. Vi ønsker ganske enkelt å løfte frem ulik faglig innsikt om hvilke faktorer som går igjen, hvorfor noen barn utvikler slik atferd, hva slags hjelp de trenger og hva man kan gjøre i praksis i møte med denne type uttrykk.

Vi håper og tror filmen kan bidra til å øke kunnskapsnivået om denne gruppen barn, og skape en bredere forståelse av hvor viktig det er med tidlig hjelp. Forhåpentlig kan filmen også bidra til at samfunnet setter inn en sterkere forebyggende innsats rettet mot disse barna: For ved å gå tidlig inn med riktig hjelp til et barn eller en ungdom med skadelig seksuell atferd, hjelper vi samtidig andre barn – med å unngå å bli ofre for seksuelle overgrep.

Filmen er laget av Feber Film for Stendi. Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til filmen.

Se også mer informasjon om SSA på våre fagsider.