Dom i saken mot Aleris Ungplan & BOI AS ankes til Høyesterett

14.09.21: Stendi har besluttet å anke dommen fra Borgarting lagmannsrett i ankesaken der Aleris Ungplan & BOI AS var saksøkt med krav om at ankepartene skulle omklassifiseres til arbeidstakere samt krav om etterbetaling.

Avgjørelsen fra lagmannsretten avviker vesentlig fra tingrettens vurdering, og et mindretall i lagmannsretten slutter seg i hovedsak til vurderingene fra tingretten. 

Stendi anker over de delene av dommen som gjelder etterbetalingskravene på lønn og feriepenger som flertallet i lagmannsretten tilkjente saksøkerne.

«Saken reiser prinsipielle spørsmål knyttet til beregningen av og forutsetningene for krav om etterbetaling, lønn og feriepenger ved omklassifisering fra oppdragstaker til arbeidstaker. Vi mener blant annet et etteroppgjør må baseres på de vilkår som den enkelte ankemotpart ville hatt som ansatt i Stendi og hvor det høyere konsulenthonoraret som er utbetalt for de samme timene må hensyntas ved beregningen av slik krav. Disse poengene ble hensyntatt i tingretten, men ikke i lagmannsretten, og vi mener det er av prinsipiell betydning å løfte spørsmålene inn for Høyesterett», sier advokat Eirik Edvardsen i SANDS på vegne av Stendi. 

Selskapet har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt. 

Les også:

2021: Stendis kommentar til dommen fra Borgarting lagmannsrett 

2019: Dom i saken mot Aleris Ungplan & BOI AS