NHO Service og Handel om Høyesteretts ankeavvisning

02.12.21: NHO Service og Handel har publisert en sak om Høyesteretts avvisning av Stendis anke. Les den her.

Høyesteretts ankeutvalg avviste nylig anken i den såkalte Aleris-saken. Borgarting lagmannsretts dom blir dermed rettskraftig. Her slås det fast at 22 omsorgsarbeidere i Stendi (tidligere Aleris) hele tiden har vært arbeidstakere, ikke selvstendig næringsdrivende eller såkalte oppdragstakere.

Stendi, som er medlem av NHO Service og Handel, har tatt Høyesteretts beslutning til etterretning. 

- For Stendis del er vi glade for at denne saken nå er avsluttet. Daværende Aleris Ungplan & BOI intensiverte arbeidet med faste ansettelser i 2017, 2018 og 2019, og hovedregelen i selskapet har siden da vært faste ansatte, sier Ingvild Kristiansen, adm. dir. i Stendi.

- Saken har over tid ført med seg kritisk oppmerksomhet rundt arbeidsplassen vår i politikk og presse. Vi har jevnlig måttet lese beskrivelser av vårt arbeidsmiljø og vår arbeidsplass som de fleste ikke kjenner seg igjen i og som heller ikke samsvarer med de jevnt over veldig gode tilbakemeldingene vi får i de hyppige medarbeiderundersøkelsene vi gjennomfører. Nå ser vi fremover og legger dette bak oss, sier Ingvild Kristiansen.

Kartla konsulentbruk

NHO Service og Handel har i 2018 og 2021 kartlagt bruk av konsulenter i bransjene. 

NHO Service og Handel samlet inn statistikk i 2018 i bransjen Helse og Velferd, med det som mål å kartlegge bransjenorm for bruk av selvstendige næringsdrivende. Respondentene sysselsatte 4.378 årsverk innen bransjene barnevern, psykisk helse og avhengighet og boliger/avlastningstilbud for psykisk utviklingshemmede (PHA) og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette utgjorde 95 % av medlemsbedriftene i NHO Service og Handel innen disse bransjene. I disse bransjene, sett under ett, var 9 av 10 årsverk ordinært ansatt. 

I 2015 hadde PHA 40 % selvstendig næringsdrivende konsulenter. I 2018 var bruken redusert til 22 %. Innen barnevern var andelen selvstendige næringsdrivende konsulenter i 2018 tre prosent.  

I 2021 ble det gjort en ny undesøkelse innen psykisk helse, bo og omsorgstilbud. Svarene representerte bedrifter med ca. 1600 årsverk totalt i bransjene. Konsulentbruk er betraktelig redusert de siste årene og total andel konsulenter av totale årsverk var henholdsvis 11,6 og 7,3 prosent i 2019 og 2020.  

Andel selvstendig næringsdrivende konsulenter i aktuelle bransjer har falt fra 40 prosent i 2015 til kun 6,5 prosent i 2020, blant de som har respondert. 5 av 10 respondenter benyttet ikke konsulenter i det hele tatt.  

- Konsulentbruken er lav

- Vi tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning, og vil holde fokus på tematikken og rekkevidden av lagmannsrettens dom i våre bransjer. Det er viktig for oss å presisere at konsulentbruk innen helse og velferdsbransjene er lav og har vært synkende de senere årene, og at temaet først og fremst er relevant innenfor psykisk helse og avhengighet og boliger/avlastningstilbud for psykisk utviklingshemmede. Det må understrekes at hovednormene i helse og velferdsbranjsen er faste ansettelser. Våre medlemsbedrifter er svært opptatt av at bruk av konsulenter / selvstendig næringsdrivende skal skje innenfor gjeldene lovverk, sier Torbjørn Furulund direktør for helse og velferd i NHO Service og Handel.

Bakgrunn og fakta:

I 2018 gikk 26 selvstendig næringsdrivende konsulenter med støtte fra Fagforbundet til sivilt søksmål mot Aleris Ungplan & BOI AS med krav om at de skulle omklassifiseres til arbeidstakere, samt krav om erstatning for påstått lidt tap tilbake i tid. To av saksøkerne har senere trukket seg fra saken og oppgitt sine krav slik at saken gjaldt 24 saksøkere.

Saken ble først behandlet i Tingretten i 2019. Ifølge dommen fra Oslo Tingrett ble selskapet fullstendig frikjent i 11 av 24 saker. For de 12 som ble tilkjent økonomisk kompensasjon dreide det seg om minimale beløp i forhold til de krav som ble framført av saksøkerne.

Borgarting lagmannsrett ga tidligere i år 22 omsorgsarbeiderne i Stendi (tidligere Aleris) medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som selvstendige næringsdrivende (oppdragstakere). Som følge av omklassifiseringen beregnet lagmannsretten blant attet etterbetaling på lønn og feriepenger. Dommen var ikke enstemmig, et mindretall sluttet seg i hovedsak til vurderingene fra Tingretten.

Stendi valgte å anke de delene av lagmannsrettens dom som gjaldt etterbetalingskravene på lønn og feriepenger som flertallet i dommen tilkjente saksøkerne. Bakgrunnen for anken var at man anså at saken reiste prinsipielle spørsmål knyttet til beregningen av og forutsetningene for krav om etterbetaling, lønn og feriepenger ved omklassifisering fra oppdragstaker til arbeidstaker. Stendi mente at et etteroppgjør må baseres på de vilkår som den enkelte ville hatt som ansatt i Stendi og hvor det høyere konsulenthonoraret som er utbetalt for de samme timene må hensyntas ved beregningen av slik krav. Disse poengene ble hensyntatt i tingretten, men ikke i lagmannsretten, og selskapet mente derfor det ville vært av prinsipiell betydning å få disse spørsmålene inn for Høyesterett.

Den 26. november ble det klart at Stendi sin anke i konsulentsaken fra Borgarting lagmannsrett ikke ble tatt inn av Høyesterett.

Saken gjelder en spesiell del av helse- og omsorgssektoren: Heldøgns bo- og omsorgstilbud for voksne brukere med rus- eller atferdsproblemer. Dette er en kompleks brukergruppe, hvor brukerhensynet er sentralt og styrende for hvordan tilbudet tilrettelegges.

Bruk av selvstendig næringsdrivende konsulenter har vært normalt i virksomhetsområdet psykisk omsorg for voksne, også blant offentlige arbeidsgivere. I tillegg til at selvstendig næringsdrivende er vanlig i flere andre bransjer.

Omsorgstjenestene levert på oppdrag fra det offentlige gjøres i et gjennomregulert marked med jevnlige tilsyn fra oppdragsgiverne og andre myndighetsorgan.

Stendi driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, BPA, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet. Aleris Ungplan & BOI byttet navn til Stendi ved eierskiftet i januar 2019.

Les saken hos NHO Service og Handel her