Den faglige tilnærmingen med målrettet miljøterapi og personsentrert omsorg, krever at Stendis ansatte innehar den rette kompetansen.

Etisk refleksjon og juridiske vurderinger legger premisser for vårt arbeid opp mot menneskene vi ivaretar, som ofte befinner seg i sårbare livssituasjoner. 

For Stendi er det viktig at våre ansatte gjenspeiler holdninger som fremmer menneskeverd og som er i tråd med våre felles verdier og vår felles visjon: «Vi gjør verden litt bedre, ett menneske av gangen»

Ulik kompetanse gir sterke team 

Personalgruppene ved våre boliger er sammensatt av personer med ulik teoretisk og yrkesfagligbakgrunn og kompetanse. Hos oss jobber det vernepleiere, sykepleiere, barnevernspedagoger, spesialpedagoger, autoriserte helsefagarbeidere og ufaglærte. 

I tillegg til kompetansen er personlig egnethet svært viktig i jobben vi utfører, derfor vektlegges dette tungt i rekrutterings- og ansettelsesprosessene i Stendi.

Vi setter sammen skreddersydde team rundt den enkelte beboer, ut fra hva som er etterspurt og behovsprøvd. Alle relevante fagretninger blir inkludert, og kompetansesammensetningen blir løpende evaluert. Slik sikrer vi at vi til enhver tid har en best mulig personalgruppe, som tilrettelegger for positiv og formålstjenlig utvikling.

Kurs og kompetanseheving

Stendi jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling for våre medarbeidere. I møte med beboere som kan ha krevende atferd og uttrykk, er det avgjørende å ha riktig kompetanse for å sikre faglig forsvarlige tjenester. 

I 2021 lanserte Stendi sin digitale læringsplattform som sørger for standardisert og systematisk opplæring av alle ansatte fra helgevikarer til ledernivå. I læringsplattformen har den enkelte medarbeider en personlige kompetanseplan, som består av ulike kursprogram. Her inngår basisopplæring og introduksjonskurs, obligatoriske oppfriskningskurs i årlige intervaller og spesialiserte fagkurs etter behov (eks. HOL Kap. 9).

Opplæringen som tilbys er sammensatt av digitale kurs, videoveiledere, refleksjonsgrupper, fysiske seminar og «side-by-side»-undervisning hvor definerte sjekklister gjennomgås av den ansatte sammen med dens nærmeste leder.

Stendi er nå i gang med å etablere et felles pedagogisk rammeverk for alle ansatte innen heldøgnsomsorgen. Den omfattende prosessen har som mål å ytterligere kvalitetssikre omsorgen som gis, og sørge for en enhetlig tilnærming på tvers av teoretisk kompetanse og avdelingstilhørighet. 

Digitalt verktøy for relasjonskompetanse

Gode relasjoner er et av våre viktigste redskap i de daglige møtene med våre beboere. Relasjonskompetanse er ferdigheter, kunnskap og holdninger som tilrettelegger for best mulig relasjoner mellom tjenestemottakere og ansatte. Denne kompatansen kan trenes, og det gjør vi blant annet ved å bruke et egetutviklet spill.

Vi har siden 2014 jobbet med å utvikle og videreutvikle det digitale relasjonssverktøyet og spillet iCare, i samarbeid med norske Attensi. Psykologspesialist Gaute Godager har jobbet tett med oss for å sikre at spillet gir en realistisk miljøsimulering.

 iCare lar våre ansatte simulere interaksjon med personer som har ulike utfordringer. Verktøyet skal gjøre Stendis medarbeidere tryggere og modigere i sin samhandling. Spillet brukes som ledd i treningen mot å håndtere situasjoner uten bruk av makt og tvang. 

Trygg i Arbeid

For å kunne yte best mulig omsorg, er det viktig at Stendis ansatte er trygge på jobb. Gjennom en årrekke har vi derfor benyttet oss av vårt eget opplæringsprogram, med det treffende navnet TIA — Trygg i Arbeid. Dette handler om hvordan du som ansatt skal være trygg på jobb, og griper inn i øvrig opplæring for å kunne håndtere en situasjon, unngå tvang og sikre individuelt tilpasset omsorg.

Skreddersydd omsorg

Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Hvis du ønsker du å ta en prat med oss, er det bare å ta kontakt.