Målrettet miljøterapi og personsentrert omsorg er de overordnede tilnærmingene til vårt arbeid med sårbare målgrupper. Den enkeltes behov avgjør hvilke øvrige fagteorier og metoder som skal støtte opp om arbeidet.

Overordnet for våre arbeidsmetoder og faglige tilnærming, er vår visjon og våre verdier. Stendi fremmer holdninger som gjenspeiler høy grad av etisk bevissthet og fokus på menneskeverd i det daglige arbeidet. Vi bruker kommunikasjon og prinsipper som styrker våre beboere, og ser juss og etikk som viktige elementer i den faglige tilnærmingen.

Målrettet miljøterapi

Alle medarbeidere i Stendi har målrettet miljøterapi som overordnet arbeidsmetode. Miljøterapi er et uavgrenset begrep, med utspring i et mangfold av teoretiske retninger. Vi har valgt følgende definisjon: 

Miljøterapi er en planlagt og faglig begrunnet terapeutisk virksomhet som nyttiggjør seg av de til enhver tid tilgjengelige ressurser som omgivelsene gir. Gjennom samhandling tar en sikte på å legge til rette for fysisk, psykisk, sosial og åndelig vekst – og styrke brukerens egenomsorg. Dette oppnås ved å variere mellom støtte og utfordringer i en terapeutisk allianse preget av anerkjennelse og respekt for brukerens egenverd og integritet.

En miljøterapeutisk tilnærming krever at både medarbeidere og beboere er bevisste på hva som forventes, av en selv og den andre parten. Vi gjør en systematisk kartlegging av beboerens behov både før inntak og ved innflytting , og utformer på basis av denne en tiltaksplan med beskrivelser av metoder og mål som vil bidra til positiv utvikling og økt livskvalitet for beboeren.

Tiltaksplanen benyttes aktivt av alle som jobber direkte med beboeren. Planen, herunder de faglige metodene og miljøterapiske aspektene, evalueres jevnlig av Stendi i fellesskap med beboer og andre involverte, som pårørende, spesialisthelsetjeneste og oppdragsgiver. Evalueringen sørger for at tiltaksplanen tilpasses beboerens behov kontinuerlig, og planen er derfor et sentralt verktøy for å kunne jobbe målrettet med miljøterapien. 

I personsentrert omsorg løftes tjenestemottakerens perspektiv, og hele personalgruppen involveres i den kontinuerlige evalueringen av hvordan beboeren kan oppnå økt livskvalitet.

Personsentrert omsorg

For å kunne gi individuelt tilpasset omsorg, må tjenestemottakerens perspektiv løftes og vi må tilrettelegge for så stor grad av brukermedvirkning som mulig. I praksis betyr dette at hele personalgruppen kontinuerlig involveres i strukturert gjennomgang og evaluering av beboers behov. Personalet analyserer enkeltsituasjoner og hendelser med utgangpunkt i hvilken opplevelse beboeren har, med mål om å komme fram til tiltak som gjør livet og hverdagen bedre for. Slik blir den personsentrerte omsorgen en del av våre daglige rutiner.  

VIPS praksismodell (VMP) beskriver hovedelementene i personsentrert omsorg: 

V – å tillegge alle mennesker samme verdi, uavhengig av alder og kognitiv funksjon.

I – å tilrettelegge omsorgen individuelt.

P – å prøve å forstå perspektivet til personen med demens, hvordan personen opplever sin situasjon og verden rundt seg.

S – å skape et støttende sosialt miljø for seg.

Modellen ble opprinnelig utviklet for bruk i demensomsorgen av nasjonalt senter for Aldring og helse. I Stendi ser vi at en personsentrert tilnærming fungerer godt i arbeid opp mot alle våre målgrupper.

Øvrige fagmetoder, modeller og verktøy

Hvilken metodikk som aktivt tas i bruk i arbeidet med den enkelte beboer, avgjøres av vedkommendes utfordringer og behov. Noen av de teoretiske retningene vi benytter oss av er:

  • Relasjonskompetanse
  • Traumebevisst omsorg (TBO)
  • Positiv atferdsstøtte (PAS)
  • Sinnekontroll / aggression replacement training (ART)
  • Lavaffektiv tilnærming
  • Mentaliseringsbasert tilnærming

Skreddersydd omsorg

Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Hvis du ønsker du å ta en prat med oss, er det bare å ta kontakt.