Hos Stendi får alle et individtilpasset opplegg med aktiviteter og opplevelser som støtter opp om den enkeltes utfordringer og behov. Vi jobber systematisk med å skape gode dager på tjenestemottakerens premisser.

Meningsfulle aktiviteter, eksempelvis ridning og stell av hest, er en viktig del av den målrettede miljøterapien.

For at våre tjenestemottakere skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse, tilrettelegger vi for ulike aktivitetstilbud internt og eksternt. Sentralt har Stendi aktivitetsboliger som benyttes på tvers av avdelingene, mens vi i den enkelte bolig tilbyr aktiviteter som er tilpasset den enkelte beboer. I tillegg benytter vi oss av lokale tilbud i nærområdet, samt i kommunal og frivillig regi. Stendi disponerer også hytter ved sjøen og på fjellet.

Mestring og økt livskvalitet

Aktiviteter og opplevelser er viktige elementer i vår faglige tilnærming; målrettet miljøterapi og personsentrert omsorg. Gjennom tilpassede aktiviteter, kan beboeren få følelse av mestring, som igjen kan gi økt livskvalitet. Vi deler gjerne inn aktivitetstilbudet vårt i følgende kategorier: 

  • Praktiske gjøremål (husarbeid, matlaging, handling, vedlikehold av bolig, osv.)
  • Fysisk aktivitet (trening, pusteteknikker, turer, øvelser for kroppskontakt, osv.)
  • Kreativ aktivitet (tegning/maling, pynting til høytid, dans, sang og musikk, osv.)
  • Kulturell aktivitet (filmkvelder, kino, teater, museum, bibliotek, konserter, osv.)
  • Sosiale møteplasser (kafé, restaurant, lokale møtearenaer, idrettsarrangementer, osv.)
  • Arbeidstrening (vedprosjekt, hagearbeid, vaktmestertjenester, gårdsarbeid, osv.)

Aktivitetene vi tilbyr skal bidra til å opprettholde beboernes iboende ressurser og ferdigheter. Ved å være fysisk aktiv og mentalt tilstedeværende, kan aktivitetene tjene som distraksjon fra vanskelige tanker og gi mulighet for positiv samhandling med andre.

Individuelt tilpassede aktiviteter

Gjennom samtale med beboer og pårørende/nettverk kartlegges beboerens sterke sider, ressurser og (eventuelt tidligere) interesser. Ressursskjemaet legges inn i brukerens tiltaksplan, og det utarbeides en aktivitetsplan. 

I det praktiske arbeidet med våre målgrupper, kan virkeligheten noen ganger komme i konflikt med planen. Kroppslige funksjoner kan være nedsatt, kognitiv funksjon kan variere, humør og motivasjon kan svinge.  

Vi tar derfor alltid hensyn til beboerens dagsform og situasjonen vedkommende befinner seg i. Dette er helt nødvendig for at beboer skal både ønske og evne å nyttiggjøre seg aktivitetstilbudene.

Sang og musikk kan ha en positiv effekt på tjenestemottakere innen heldøgns omsorgstjenester.Kreative aktiviteter kan være en viktig del av målrettet miljøterapi og personsentrert omsorg.

Lokale tilbud

Stendi har et landsdekkende tjenestetilbud, og i alle deler av landet samarbeider vi med lokale aktører eller tar i bruk lokale tilbud. Dette kan være alt fra svømmehaller til ridesentre, idrettsarenaer, aktivitetsgårder, opplevelsessentre og sanserom. Naturen i nærområdet tas også aktivt i bruk. Aktivitetene vil variere gjennom sesongene i året, men vi sikter hele tiden mot å finne de beste aktivitetene og opplevelsene i nærmiljøet.

Lystbetont og motiverende

Aktivitetsplanen står sentralt i arbeidet med beboer, og følges så lenge det ikke oppstår en grunn til å la være. Ingen skal føle tvang, da det prinsipielt strider mot poenget med en aktivitetsplan. Det er brukerens ønske, motivasjon og gjennomføringsevne den gitte dagen som avgjør.

Vi ser utelukkende positive resultater av å tilby meningsfulle aktiviteter, nye opplevelser og nyttig jobbtrening som en del av miljøterapien, og jobber stadig med å utvide tilbudet.

Skreddersydd omsorgstilbud

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for ulike brukeres behov. Snakk med oss, så finner vi en løsninger sammen.

Finn oss i din kommune