Personvernerklæring for skjema om ønske om å bli kunde – Stendi Assistanse

Ditt personvern er viktig for oss. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi aktivt jobber med å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dine personopplysninger. 

Hvordan bruker Stendi Assistanse personopplysninger? 

Formål: 

Skaffe oversikt over dagens vedtak.

Personopplysninger

Vedtakseiers navn, telefonnummer, e-postadresse, vedtakskommune, antall timer i vedtaket og eventuell kontaktperson til vedtakseier.

Behandlingsgrunnlag

Kontaktopplysninger er nødvendig for kommunikasjon med deg som kunde, mens informasjon om vedtak brukes til å tilby et tilpasset tilbud. Kommune er nødvendig for at riktig regionskontor hos Stendi Assistanse får henvendelsen din.

Hvem deler Stendi dine personopplysninger med?

Vårt personell

Din kontaktinformasjon og henvendelse vil bli behandlet av våre BPA-rådgivere i Stendi Assistanse.

Offentlige myndigheter

Dersom det er pålagt ved lov eller ved mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Databehandlere 

En databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Dette innebærer at når Stendi benytter underleverandører, for eksempel leverandører av system for pasientjournal, økonomisystem og trygghetsalarm, er disse å anse som databehandlere. 

Stendi sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som personell ansatt hos Stendi og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningslovens krav til bruk av databehandlere. 

Stendi benytter hovedsakelig databehandlere som behandler personopplysninger innenfor EU/ EØS. Det vil si at disse databehandlerne er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger. Ved få unntak benyttes databehandlere som er lokalisert utenfor EU/EØS. I disse tilfellene har Stendi besørget at disse databehandlerne er underlagt tilstrekkelig beskyttelsesnivå for behandling av personopplysninger i henhold til GDPR art 45 flg.

Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem? 

Personopplysninger 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være ditt navn, din kontaktinformasjon, dine helseopplysninger eller medisinske vurderinger. Personopplysningsloven bestemmer hvordan vi skal behandle dine personopplysninger. Personopplysningsloven stiller en del krav til behandling av det som kalles særlige kategorier av personopplysninger (blant annet helseopplysninger) som Stendi er pålagt å følge. 

Behandling av personopplysninger 

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, sletting osv. All behandling av personopplysninger er som hovedregel underlagt personopplysningsloven. 

Behandlingsansvarlig 

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene kalles behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave å sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk. 

Stendi er behandlingsansvarlig. Stendi består av de tre juridiske enhetene Stendi AS (Org.nr. 985.194.653), Stendi Senior AS (Org.nr. 982.843.790) og Stendi Heimta AS (Org.nr. 913.462.564). 

Kontaktopplysninger: 

Navn: Hanne Løvli 

Telefon: 926 30 309  

E-postadresse: hanne.lovli@stendi.no  

Postadresse: Postboks 204 Lysaker, 1326 Lysaker

Dine personvernrettigheter 

Innsyn 

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom du ønsker å vite hva som er lagret av personopplysninger om deg i våre systemer så kan du sende oss en forespørsel til kontaktadressen som fremgår under avsnitt om «Behandlingsansvarlig». 

Retting 

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Når det gjelder opplysninger i pasientjournaler så er adgangen til å få opplysninger rettet begrenset av regler i helsepersonelloven. 

Sletting 

Der spesifikke samtykker til videre kommunikasjon mangler, vil personopplysninger slettes regelmessig i henholdsvis uke 7, 20, 33 og 46. Du kan også kontakte oss, dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Når det gjelder opplysninger i pasientjournaler så er adgangen til å få opplysninger slettet svært begrenset på grunn av regler i helsepersonelloven. 

Lagringstid 

Vi vil i utgangspunktet ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Når det kommer til personopplysninger lagret i pasientjournal så gjelder andre regler. 

Hovedregelen er at journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Stendi er etter helsearkivforskriften forpliktet til å avlevere journalmateriale til norsk helsearkiv etter dette. 

Rett til å kreve begrenset behandling av personopplysninger 

Du har rett til å kreve at vår behandling av personopplysninger om deg begrenses. Metoder for å begrense behandling er eksempelvis å flytte de til et annet behandlingssystem eller å gjøre utvalgte opplysninger utilgjengelige. Dette kan du be om i følgende situasjoner: 

– Dersom du mener at personopplysningene vi har lagret om deg er unøyaktige, i denne forbindelse kan behandlingen begrenses i perioden det tar for å kontrollere om personopplysningene er riktige. 

– Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger om deg er ulovlig. 

– Dersom Stendi ikke lenger har behov for personopplysningene, men du behøver disse til å fastsette eller gjøre gjeldende rettskrav. 

Rett til dataportabilitet 

Du har rett til å ta med deg dine personopplysninger til en annen tilsvarende aktør. Dette kalles dataportabilitet. Denne retten gjelder kun dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av et samtykke fra deg eller i forbindelse med oppfyllelse av en avtale mellom deg og Stendi, og der behandlingen av opplysningene utføres automatisk. Du kan velge om du ønsker å få opplysningene utlevert til deg selv eller at vi sender de direkte til din nye medisinske behandler/leverandør. 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at retten til dataportabilitet ikke har noen innvirkning på våre plikter til oppbevaring av din pasientjournal. 

Rett til å klage til Datatilsynet 

Dersom du er uenige om hvordan vi behandler personopplysningene dine, så har du rett til å klage til Datatilsynet. 

Personvernombud 

Ta kontakt med vårt personvernombud dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger. 

Kontaktinformasjon: 

Navn: Marc Rayner C. Fresnedi 

Telefon: 901 82 118  

E-postadresse: DPO@stendi.no  

Postadresse: Postboks 3003 Elisenberg, 0207 Oslo 

Merk konvolutten med "Stendi Personvernombud"